Les Rondalles

LA LITERATURA POPULAR MENORQUINA

INTRODUCCIÓ

La present UD pretén recollir i estudiar algunes de les múltiples llegendes i rondalles de Menorca succeïdes en les diverses localitats de l’illa. Com és ben sabut, les llegendes i les rondalles són de tradició oral i, per tant, d’una mateixa llegenda o rondalla se’n poden trobar múltiples versions. Per això hem decidit centrar-nos en el recull de Francesc Camps i Mercadal, més conegut com Francesc d’Albranca, en el seu llibre Folklore Menorquí. De la Pagesia. Tom II.

A més a més de l’estudi i interpretació de les llegendes, amb aquesta UD també es pretén estudiar el lèxic i les característiques lingüístiques pròpies del dialecte menorquí, així com practicar la recerca de vocabulari en el Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover i potenciar alhora l’ús de les TIC a les aules.

1.OBJECTIUS

-Aconseguir que l’alumnat conegui una part de la seva cultura pròpia mitjançant la literatura popular.

-Reflexionar sobre les principals característiques lèxiques i lingüístiques del dialecte menorquí.

-Potenciar les eines de què disposen per conèixer i enriquir  el seu vocabulari

– Posar al seu abast un ventall de recursos o eines informàtiques que els permetin buscar, elaborar i transmetre la informació.

2. NIVELL EDUCATIU AL QUAL VA DIRIGIDA

Aquesta UD va dirigida a l’alumnat de primer d’ESO. Es tracta d’un grup de 20 alumnes, entre els quals hi ha dos ANEE i dos repetidors. Les mesures que es prendran per aquests alumnes serà la major atenció del professor perquè no hi hagi problemes dins del grup que els hagi tocat.

3. TEMPORITZACIÓ I CONTINGUTS

Sessió 1. Activitat prèvia

Preguntes orientadores per al professorat i engrescadores per a l’alumnat. Per exemple: què és una llegenda? Quines coneixeu? Com creieu que van sorgir? Com creieu que es van transmetre?  Creieu que totes van succeir al mateix poble? Hi ha una única versió per a cada llegenda?

-A partir de les anteriors reflexions, elaborem entre tots una possible definició de literatura popular, conte, llegenda i rondalla. Ens fixam també en l’origen de les llegendes i en el fet que en podem trobar versions diferents en funció de la persona que l’expliqui o la interpreti.

Presentació de l’autor en el qual basarem el nostre estudi: FRANCESC CAMPS I MERCADAL, mitjançant el següent enllaç que estarà penjat a l’aula virtual:

http://www.cime.es/albranca2002/albranca_interactiu/lescansons.html

Els alumnes hauran de consultar-lo a casa i destacar els fets biogràfics que creguin més rellevants:

“Ens plantejam de treballar les llegendes i rondalles de Menorca, recollides pel metge, filòleg i folklorista Francesc Camps i Mercadal, o Francesc d’Albranca, nascut a Es Migjorn Gran l’any 1929. Home de cultura, sempre volia saber més sobre tot allò que l’envoltava i, a força de voluntat, va assolir un gran bagatge cultural.

Francesc d’Albranca va dur a terme la recerca i estudi del folklore de Menorca a partir d’una posició ideològica profunda que cercava conservar els trets diferencials del nostre poble per mantenir les arrels i la identitat pròpies”

Sessió 2. Presentació de l’activitat

Després de descobrir el personatge de Francesc d’Albranca entre tots, s’exposaran als alumnes els objectius i funcionament de l’activitat:

-Es faran grups de 5 i cada grup treballarà les llegendes d’un poble diferent de Menorca. El primer que hauran de fer, doncs, és seleccionar quines llegendes del recull de Francesc Camps i Mercadal volen treballar. Per fer-ho disposaran de les llegendes que el professor/a haurà escanejat i penjat a l’aula virtual. Aquestes, no obstant això, no estaran classificades per pobles, sinó que una de les activitats prèvies que hauran de fer tots els grups és fer un llistat de les principals llegendes que es poden trobar a cada poble. A continuació, es posarà en comú a la resta de la classe (perquè no hi hagi mals entesos) i se’n triarà una, que serà la que s’estudiarà i es treballarà a fons.

-Un cop triada la llegenda, s’hauran de realitzar les activitats proposades pel professor/a, sempre sota l’atenta supervisió d’aquest/a, i seguint les instruccions donades:

“Fixau-vos que quan el doctor Camps escriu les llegendes i rondalles que recopila, defuig del català estàndard, al qual estam tan acostumats, i reprodueix el menorquí oral que feien servir les persones que li explicaven aquests relats: l’article salat (es ca, ses cases, ets homos…), algunes expressions o frases fetes (“posar-se a cobro”) i paraules que ja no sentim amb gaire freqüència perquè estaven lligades a un món bàsicament rural que va desapareixent.

Recordau que aquests relats formen part del llegat cultural que hem heretat dels nostres avantpassats i que, per tant, s’han de valorar en tota la seva riquesa lingüística i de transmissió de valors.

Per grups de 5 alumnes, triau un d’aquests relats populars per treballar-lo i presentar-lo a la resta de la classe”

-El següent pas, quan tots els grups tenguin clar el contingut de la llegenda i n’hagin elaborat l’estudi lingüístic i lèxic, serà la geoposició de les diferents llegendes i les activitats realitzades, sobre el mapa de Menorca, de manera que resulti molt atractiu i visualment impactant. Per fer-ho s’hauran d’especificar i ensenyar els recursos i eines informàtiques que es necessitaran.

-Quan s’hagin acabat totes aquestes tasques, tots els grups transformaran la seva llegenda en un text dramatitzat que, finalment, hauran de representar a classe.

Sessió 3. Elaboració del llistat de les diferents llegendes de Menorca ubicades en els respectius pobles. Posada en comú i tria de la llegenda que treballarà cada grup.

Sessió 4. Elaboració de les activitats proposades per a cada llegenda (veure annex de les llegendes i les seves activitats). Amb aquestes activitats es treballarà el vocalisme, la sintaxi, la morfologia verbal i el lèxic propi del baleàric i concretament del menorquí. Totes les llegendes tindran unes activitats prèvies de comprensió lectora i unes altres de lingüístiques o de lèxic. Les preguntes o activitats variaran, lògicament, en funció de la llegenda que es treballi, però totes tindran una pregunta en comú que serà aquesta: “Llegiu les característiques dialectològiques del baleàric (trobareu el document a l’aula virtual) i indicau totes les característiques de vocalisme, morfosintaxi, morfologia verbal i lèxic que apareguin en aquesta llegenda , amb exemples concrets extrets del text”

A l’aula virtual trobaran també un enllaç sobre el verb i la primera persona del present d’indicatiu a les Balears molt més ampliat, així com un enllaç directe al Diccionari català-valencià-balear: http://dcvb.iecat.net/

Sessió 5. Elaboració del mapa de Menorca amb la geoposició de les llegendes i les activitats que s’hi relacionen.

Sessió 6 i 7. Elaboració del guió teatral de la llegenda adaptada.

Sessió 8. Representació teatral a classe.

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Conèixer i valorar la cultura pròpia a través de l’estudi de la seva literatura popular

– Identificar les principals característiques definitòries del dialecte menorquí

– Adquirir l’hàbit de cercar al diccionari tot aquell vocabulari que desconeguin

– Dominar un ventall de recursos o eines informàtiques que els permetin buscar, elaborar i transmetre la informació.

5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

S’avaluarà amb nota numèrica el contingut de les activitats relacionades amb la llegenda treballada, així com el correcte domini dels recursos informàtics. Es puntuarà també la realització del guió teatral i la seva representació a classe.

5. LLISTAT DE RECURSOS EMPRATS.

Per tal de realitzar la unitat didàctica hem optat per la utilització d’unes poques eines que ens permetin “dibuixar”  les llegendes damunt el mapa de l’ illa de Menorca.

En primer lloc hem creat una web específica per a tal finalitat https://rondallesillegendesdemenorca.wordpress.com

Les eines que proporciona la multinacional Google permet que ells puguin utilitzar un editor de text, una fulla de càlcul o una presentació d’una manera col·laborativa ( que de ben segur mai han utilitzat), l’eina de modificació de mapes Google Maps o la creació de grups de treball http://groups.google.com/group/rondalles per tal que puguin veure que hi ha alguna cosa més enllà de moodle (ells sols hauran de crear-se un compte Google)

Per altra banda, també s’habilitarà un segon espai de trobada que serà el moodle on hi trobaran altra informació i utilitats.

Mitjançant aquestes eines els alumnes podran penjar els seus treballs i posicionar-los.

Anuncis